ફેસબુકનું કંપનીનો નવું નામ મેટા (META) થઈ જવાથી તમારા માટે કેટલું બદલાઈ જશે, તેમજ જાણો મેટાવર્સ શું છે?

ફેસબુકનું નવું નામ ‘મેટા'(META) થઈ જવાથી તમારા માટે કેટલું બદલાઈ જશે, તેમજ જાણો “મેટાવર્સ” શું છે? જાણો અહીં ફેસબુકે તેનું

Read more