શું કોરોનાવાળી વેક્સીન કેન્સરથી પણ બચાવશે જાણો આ વિશે ખાસ વાતો.

કેન્સરથી બચાવશે કોરોનાવાળી mRNA વેક્સીન ની ટેક્નોલોજી, જાણો આ વિશે ખાસ વાતો. કેન્સર દુનિયાભરમાં થતા મૃત્યુનું પ્રમુખ કારણ છે. વર્લ્ડ

Read more