મા-અમૃતમ્ વાત્સલ્ય કાર્ડ માટે સરકાર દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી, જાણો શું છે જાહેરાત.

હવેથી માં કાર્ડ સરકારી હોસ્પિટલ માંથી પણ મેળવી શકાશે, તેમજ દરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ કાર્ડ આપવામાં આવશે, આખા પરિવારદીઠ કાર્ડને

Read more