ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ લેતી વખતે MWP (મેરિડ વુમન્સ પ્રોપર્ટી) એક્ટની સાથે લેવાથી કયા કયા ફાયદા અને સુરક્ષા મળશે ? જાણો વિગતવાર.

ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ MWP એક્ટની સાથે જ હંમેશાં લેવો જોઇએ, આ એક્ટથી તમારા પરિવાર સિવાય અન્ય કોઈને પોલિસીના પૈસા મળશે નહીં.

Read more