શું તમને ખ્યાલ છે કે ડ્રગ્સ વિશે નો કાયદો NDPS ૧૯૮૫ શું છે, અને કાયદાની સજા કેટલી હોય છે.

શું તમને ખ્યાલ છે કે ડ્રગ્સ વિશે નો કાયદો NDPS ૧૯૮૫ શું છે? NDPS ૧૯૮૫ કાયદાની સજા કેટલી હોય છે?

Read more