તક્ષશીલા હોનારત અંગે કેન્દ્ર માનવ અધિકાર આયોગે હાથ ઊંચા કરી દીધા, હવે કાર્યવાહી રાજય માનવ અધિકાર આયોગ દ્વારા કરવામાં આવશે.

કેન્દ્ર માનવ અધિકાર આયોગ સભ્ય શ્રીમતી જયોતિકા કાલરાને તારીખ ૧૬.૦૭.૨૦૨૧ ના રોજ સુરત મુલાકાતે આવેલ હતા. સુરત હ્યુમન રાઈટ્સ એક્ટીવીસ્ટ

Read more