વર મરો કન્યા મરો પણ ગોરનું તરભાણું કરો, સનસની મચાવતો ડો ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ.

નો રીપિટ થિયરી અપનાવવા પાછળનું અસલી કારણ જાણવા માટે આ લેખ ખાસ વાંચવો. વર મરો, કન્યા મરો પણ ગોરનું તરભાણું

Read more