જો તમારા ઘરમાં નવા સભ્યની એન્ટ્રી થઇ હોય તો આ રીતે રેશન કાર્ડમાં ઉમેરાવો નામ, ઘરેબેઠા થઇ જશે પ્રોસેસ,જાણો અહીં સંપૂર્ણ માહિતી.

શું તમારા ઘરમાં નવા સભ્યની એન્ટ્રી થઇ હોય તો આ રીતે રેશન કાર્ડમાં ઉમેરાવો નામ, ઘરેબેઠા થઇ જશે પ્રોસેસ,જાણો અહીં

Read more

હવેથી નાગરિકોને ઓનલાઈન સેવામાં એફિડેવિટમાંથી મુક્તિ મળશે,જાણો સંપૂર્ણ લેખ.

હવેથી નાગરિકોને ઓનલાઈન સેવામાં એફિડેવિટમાંથી મુક્તિ મળશે,જાણો સંપૂર્ણ લેખ. નાગરિકોને ઉપલબ્ધ બનતી સેવાઓ વધારે અનુકૂળતાથી અને ઝડપી ઉપલબ્ધ બને તે

Read more