જો તમારી સેલરી સિવાય પણ આવકના અન્ય સોર્સ હોય તો ITRમાં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, નહિ તો થઇ શકે છે તકલીફ.

જો તમારી સેલરી સિવાય પણ આવકના અન્ય સોર્સ હોય તો ITRમાં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, નહિ તો આવકવેરા વિભાગ તમને

Read more