જાણો કોઈ પણ બીમારીને મહામારી ક્યારે અને કેવી રીતે જાહેર કરવામાં આવે છે?

જાણો કોઈ પણ બીમારીને મહામારી ક્યારે અને કેવી રીતે જાહેર કરવામાં આવે છે? મ્યુકોરમાઈકોસીસને દેશમાં ૬ કરતાં વધારે રાજ્યોએ મહામારી

Read more