પરમવીરચક્ર ભારતના વીર સૈનિકોને તેમની ફરજ દરમ્યાન સાહસ અને બાદુરી બતાવવા બદલ આપવામાં આવે છે.

પરમવીરચક્ર શું છે? આ ચક્ર કોને આપવામાં આવે છે,જાણો સંપૂર્ણ જાણકારી. ભારતના વીર સૈનિકોને તેમની ફરજ દરમ્યાન સાહસ અને બાદુરી

Read more