જાણો કેમ ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા અપીલ અધિકારીને જાહેર માહિતી અધિકારી બનાવ્યા.

જાણો કેમ ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા અપીલ અધિકારી અને નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ટ્રાફિકને જાહેર માહિતી અધિકારી બનાવ્યા? ગુજરાત રાજ્ય માહિતી

Read more