પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાનો (PMJJBY) લાભ હેઠળ કોરોનાથી મૃત્યુ પછી પણ નોમિનીને મળશે, ૨ લાખનો વીમો.

પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાનો (PMJJBY) લાભ હેઠળ કોરોનાથી મૃત્યુ પછી પણ નોમિનીને મળશે, ૨ લાખનો વીમો મળશે માત્ર

Read more