શું ભારતના રાષ્ટ્રપતિ આવકવેરો ચૂકવે છે? તેમજ પગાર કેટલો છે? જાણો આ વિશે અહીં.

શું ભારતના રાષ્ટ્રપતિ (રામનાથ કોવિંદ) આવકવેરો ચૂકવે છે? તેમજ પગાર કેટલો છે? જાણો આ વિશે અહીં. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે

Read more