હજીરાવાસીઓનું સ્વપ્નું સાકાર, ૨૦ બેડની પ્રાઈમ કેર હોસ્પિટલનું શુભારંભ મોરામાં.

મૈત્રી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સુરત દ્વારા સંચાલિત પ્રાઈમ કેર હોસ્પિટલનું શુભારંભ તા.૨૧.૦૭.૨૦૨૨ ના રોજથી હજીરા વિસ્તારના મોરા ટેકરામાં થયેલ છે. હજીરા

Read more