ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા ગુજરાત સરકારને ટકોર, પ્રો- એક્ટીવ ડીસ્ક્લોસર ૯૦ દિવસ માં બનાવીને અમલમાં મુકો.

સુરત ટ્રાફિક પોલીસ ખાતાના વાડાની બેદરકારી થી ના કારણે આખા ગુજરાતના જાહેર માહિતી અધિકારીઓને પ્રો- એક્ટીવ ડિસ્ક્લોઝર બનાવવાની ફરજ પડી.

Read more