6 મહિનાથી જુના ઇ-મેમોની ઉઘરાણી કરવાની પોલીસને સત્તા નથી. વાહન ચાલકોને રાહત.

સી.આર.પી.સી 468 મુજબ 6 માસની લિમિટેશન ઈ-મેમોમાં નડે છે. એટલે કોઈ પણ વાહન ચાલક દ્વારા ઈ-મેમોની માંડવાળ ફી ચુકવવામાં નહીં

Read more