જો તમારા ઘરમાં નવા સભ્યની એન્ટ્રી થઇ હોય તો આ રીતે રેશન કાર્ડમાં ઉમેરાવો નામ, ઘરેબેઠા થઇ જશે પ્રોસેસ,જાણો અહીં સંપૂર્ણ માહિતી.

શું તમારા ઘરમાં નવા સભ્યની એન્ટ્રી થઇ હોય તો આ રીતે રેશન કાર્ડમાં ઉમેરાવો નામ, ઘરેબેઠા થઇ જશે પ્રોસેસ,જાણો અહીં

Read more