મોદી કાળમાં લોન લઈને ભરપાઈ નહી કરનાર માટે અમૃત કાળ. ૭૦વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી NDA સરકાર.

મોદી સરકારના 9 વર્ષમાં પૂજીપતિઓની 25 લાખ કરોડ લોન માફ. RBI દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતી અત્યંત ચોંકવવનારી. સુરતના જાગૃત નાગરિક

Read more