એલ.પી.જી. ગેસમાં તેની પોતાની કોઇ ગંધ હોતી નથી તો પછી ગેસ લીક થાય ત્યારે ગંધ કેવી રીતે આવે છે, જાણો.

લાલ રંગ શા માટે હોય છે LPG સીલીન્ડરનો? નીચેના ભાગમા છેદ શા માટે હોય છે? શા માટે ગંધ આવે છે?

Read more