મોદી કાળમાં લોન લઈને ભરપાઈ નહી કરનાર માટે અમૃત કાળ. ૭૦વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી NDA સરકાર.

મોદી સરકારના 9 વર્ષમાં પૂજીપતિઓની 25 લાખ કરોડ લોન માફ. RBI દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતી અત્યંત ચોંકવવનારી. સુરતના જાગૃત નાગરિક

Read more

૭ વર્ષ પછી રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા નિયમ બદલવામાં આવ્યો. ATM માંથી રૂપિયા ઉપાડવા આવતા વર્ષથી મોંઘાં પડી શકે છે.

મહિનામાં ૫ વખત કરતા વધુ કેશ વિથડ્રોઅલ કરવામાં આવશે તો ૨૧ રૂપિયાનો ચાર્જ લગાવવામાં આવશે. દેશમાં ઓનસાઈટ ATM ની સંખ્યા

Read more