શું આપણી સુરક્ષા માટે હથિયાર જરૂરી છે, તો જાણીલો લાયસન્સ માટેની શું છે શરતો, અને કેટલા વર્ષ માટે રાખી શકાય હથિયાર.

આપણી સુરક્ષા માટે લઈ શકો છો હથિયાર,તેના લાયસન્સ માટેની કેટલી છે શરતો, તેમજ જાણો કેટલા વર્ષ માટે રાખી શકાય હથિયાર?

Read more