ટ્વિટરને ધમકી આપી એકાઉન્ટ બ્લોક કરાવ્યાનો મામલો- RTI નો જવાબ આપવામાં ભારત સરકાર દ્વારા ગલ્લા ટલ્લા.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટરમાં જનતાના મૌલિક અધિકારોને સરકાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલ લગાન અંગેના પત્ર વ્યવહાર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ અંતર્ગત જાહેર

Read more