ચેમ્બર ટ્રસ્ટના 6 માળના બિલ્ડીંગને મંજૂરી નથી, સ્થળ તપાસનું હુકમ કરતા ચેરિટી કમિશ્નર.

સંયુક્ત ચેરિટી કમિશ્નરની મંજૂરી લીધા વગર તાણી દેવામાં આવેલ 6 માળના ઇમારત ગેરકાયદે બનેલ હોવાનો દાવો. ચેરિટી કમિશ્નર અને કલેક્ટરની

Read more