વાલીઓ જાણીલો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતી તેમજ શિક્ષણના અધિકાર કાયદો-૨૦૦૯ વિષે.

શું આપ જાણો છો શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતી (SMC) એટલે શું? તેમજ શિક્ષણના અધિકાર કાયદો-૨૦૦૯ શું કહે છે? વાલીઓએ આ લેખ

Read more