નવી વ્હીકલ સ્ક્રેપેજ પોલિસી શું છે? સ્ક્રેપેજ પોલિસીથી તમને શું થશે ફાયદો, જાણો તમારી જૂની કારનું શું થશે?

સરકારે આજે ગુજરાતમાં નવી વ્હીકલ સ્ક્રેપેજ પોલિસીની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પોલિસી અંતર્ગત માત્ર ગાડીની ઉંમર જોઈને

Read more