ગણોતધારો કલમ ૪૩ હેઠળ કાયમી ગણોતીયાના હક્કોમેળવવા માટેનો મહત્વનો પરિપત્ર અંગે જાણો.

ગણોતધારો કલમ –૪૩ હેઠળ કાયમી ગણોતીયાના હક્કોમેળવવા માટેનો મહત્વનો પરિપત્ર. જિલ્લા વહીવટીતં‌ત્ર હેઠળની ગણોતશાખામા વર્ષોથી ગણોતધારાના કેસો ચાલી રહ્યા છે,

Read more