જાણો કેમ ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા અપીલ અધિકારીને જાહેર માહિતી અધિકારી બનાવ્યા.

જાણો કેમ ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા અપીલ અધિકારી અને નાયબ પોલીસ કમિશ્નર ટ્રાફિકને જાહેર માહિતી અધિકારી બનાવ્યા? ગુજરાત રાજ્ય માહિતી

Read more

સુરત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર અધિકારી એન.સી.ગાવીત ને ગુજરાત માહિતી આયોગ દ્વારા ફટકારવામાં આવેલ દંડ નું કારણ જાણો.

સુરત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના ઇન્ચાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોમોશન અધિકારી એવા એન.સી.ગાવીતને ગુજરાત રાજ્ય માહિતી આયોગ દ્વારા ₹ ૪૦૦૦ નો દંડ ફટકારવામાં

Read more