હવે ખુબ સરળતાથી ઘરેબેઠા બેઠા એ જાણી શકાશે કે કેટલા લોકોએ સિમ કાર્ડ તમારા આધાર કાર્ડથી ખરીધ્યા છે.

પહેલાના સમયમાં, કોઇપણ વ્યક્તિ માત્ર ૯ સિમ કાર્ડ ખરીદી શકતા હતા એક આધાર પરથી, પરંતુ હવેથી તે વ્યક્તિ ૧૮ સિમ

Read more