સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ વ્યક્તિ કમેન્ટ્સમાં ગાળો લખી અસભ્યતા બતાવે છે ? તો આ કાયદો વાચીલો, થશે કાર્યવાહી.

કોઈ પણ ભારતીય નાગરિકના સોશિયલ મીડિયા અથવા ઇલેક્ટ્રોનીક્સ માધ્યમમાં વાંધા જનક / બિન સંસદીય / અસભ્ય ભાષાનો ઉપયોગ / પોર્નોગ્રાફી

Read more

મેસેજ મેલ અથવા સોશિયલ મીડિયા ગમે તે માધ્યમથી સાયબર અટેક થઈ શકે છે, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો તેનાથી બચવા માટે.

સાયબર અટેક થઈ શકે છે; મેસેજ, મેલ અથવા સોશિયલ મીડિયા ગમે તે માધ્યમથી, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો તેનાથી બચવા

Read more