સ્ટ્રેટેજિ (ઇમરજન્સી) રિઝર્વ શું હોય છે? જે ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત કાબૂ કરે છે.

સ્ટ્રેટેજિ(ઇમરજન્સી) રિઝર્વ શું હોય છે? જે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત કાબૂ કરે છે, તેમજ ભારતમાં સ્ટ્રેટેજિક રિઝર્વ ક્યાં-ક્યાં છે? જાણો અહીં સ્ટ્રેટેજિક

Read more