જાણો તમારા વિસ્તાર(તાલુકા)માં મળતી વિવિધ ગ્રાન્ટની માહિતી વિશે.

ઘણાલોકો નહિ જાણતા હોય કે તેમના વિસ્તાર કે તાલુકામાં દર વર્ષે કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે? અને ક્યાં વાપરવામાં આવે

Read more