ધોરણ બાર ફેઇલ ટ્રસ્ટીને શિક્ષકે ચોપડાવ્યું કે હું ચોકીદાર કે પટાવાળો નથી હું શિક્ષક છું વર્તમાન યુગના શિક્ષકની વેદના.

વર્તમાન યુગના શિક્ષકની વેદના (ભાગ-1) ડો.ચિંતન વૈષ્ણવનો લેખ. એક શાળાના ધોરણ 12 ફેઇલ ટ્રસ્ટીને શિક્ષકે ચોપડાવ્યું કે, હું ચોકીદાર કે

Read more