સુરત ટ્રાફિક પોલીસનું વધુ એક સત્તાનો દુરુપયોગ, ટોઈંગ ક્રેન ભાડે રાખવાનું કરોડોનું કામ ટેન્ડર વગર બારોબાર આપી દીધુ.

માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરને કરોડોનું ટેન્ડર બારોબાર આપતા સુરત ટ્રાફિક પોલીસ. સુરત ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨ અને ૨૦૨૩ માટે ટોઈંગ ક્રેન

Read more