છ મહિના અગાઉના ઇ ચલણના હાલમાં ભરેલ નાણાં પરત મેળવવા માટે અરજીનો નમૂનો.

(આ લખાણ કોપી કરી એમાં તમારી વિગત ભરી નજીકની ટ્રાફિક પોલીસ કચેરીમાં જમા કરો.) અરજદાર: સરનામું: મોબાઇલ નંબર: તા: /

Read more

ટોઇંગ ક્રેન ભ્રષ્ટાચાર અંગેની તપાસ ખોટી અને અધુરી હોવાથી ફરી તપાસ કરવા માંગ.

લોકડાઉન દરમિયાન ટોઇંગ ક્રેન સંચાલનમાં થયેલ ભ્રષ્ટાચાર અંગેની તપાસમાં તપાસ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ ખોટી અને અધુરી તપાસ સામે ફરી

Read more