ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે TRB જવાનોની માનદ સેવા રદ કરીને હોમગાર્ડની સેવા ઉપયોગ કરવા ગુજરાત સરકારમાં આવેદન પત્ર.

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા TRB જવાનોની કામગીરી ફક્ત હપ્તા ઉધરાવવા અને અધિકારીઓને ઘર કામ કરાવવા માટે રાખેલ છે.

Read more

TRB ને માત્ર ટ્રાફિક સંચાલન કરવા આદેશ કરનાર ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ત્રણ તથા Adl CP ના ઘરે એક TRB જવાન ઘરકામ કરે છે.

TRB ને માત્ર ટ્રાફિક સંચાલન કરવા આદેશ કરનાર ટ્રાફિક DCP ના ઘરે ત્રણ TRB જવાન ઘર કામ કરે છે.! ટ્રાફિક

Read more