ટ્વિટરને ધમકી આપી એકાઉન્ટ બ્લોક કરાવ્યાનો મામલો- RTI નો જવાબ આપવામાં ભારત સરકાર દ્વારા ગલ્લા ટલ્લા.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્વિટરમાં જનતાના મૌલિક અધિકારોને સરકાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલ લગાન અંગેના પત્ર વ્યવહાર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ અંતર્ગત જાહેર

Read more

સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ વ્યક્તિ કમેન્ટ્સમાં ગાળો લખી અસભ્યતા બતાવે છે ? તો આ કાયદો વાચીલો, થશે કાર્યવાહી.

કોઈ પણ ભારતીય નાગરિકના સોશિયલ મીડિયા અથવા ઇલેક્ટ્રોનીક્સ માધ્યમમાં વાંધા જનક / બિન સંસદીય / અસભ્ય ભાષાનો ઉપયોગ / પોર્નોગ્રાફી

Read more