ટોઇંગ ક્રેન દીઠ નક્કી કરેલ રકમની ઉઘરાણી માંગતો વાયરલ ઓડીઓની તપાસ માં ACP બી.એન. દવે કોથળા માંથી બિલાડું કાઢ્યું.

નવેમ્બર ૨૦૨૦ મહિનામાં સુરત ટ્રાફિક પોલીસના ટોઇંગ ક્રેનના ડ્રાઈવર ગોપાલ અને કેહવાત પત્રકાર ભાવિક વચ્ચે હપ્તો આપવા માટેની તકરારવાળો ઓડીઓ

Read more