સુરત એરપોર્ટ વિસ્તારના જીંગા તળાવને લઈને ફરી વિવાદ થવાની સંભાવના.

સુરત એરપોર્ટ વિસ્તારની આજુબાજુ કાર્યરત જીંગા તળાવ તાત્કાલિક બંધ કરાવવા મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત એવિએશન મીનીસ્ટર અને સુરત જીલ્લા કલેકટરને SAAC દ્વારા

Read more